4V2+2+4 בארבעה שטחים (אתלטיקו מדריד)

4V2+2+4 בארבעה שטחים (אתלטיקו מדריד):

סדר שטח 20*20 חלק אותו לארבעה ריבועים שווים. 

חלק את השחקנים לשלוש קבוצות של ארבעה שחקנים. 

בשטח אחד עומדים 4 שחקני התקפה, ועוד 4 שחקני התקפה שמפוזרים שניים בשטח אחד ועוד שני יחידים בשטחים שונים ( ראה איור)

קבוצה מגנה מתחילה עם שני שחקנים בהמתנה בין השטחים ושני שחקנים שצריכים לחלץ כדור נגד ארבעה בשטח מסויים.

קבוצה תוקפת שמחזיקה בכדור צריכה לחבר 4 מסירות ולהעביר את הכדור לשטח בו עומדים שני שחקני התקפה בצבע שונה. 

במהירות שני השחקנים הבודדים צריכים לבצע מעבר מהיר לשטח אליו חבריהם קיבלו את הכדור בכדי להציע תמיכה ואפשרויות מסירה

שני שחקני ההגנה שהיו בהמתנה יכולים להכנס לשטח אליו נכנס הכדור רק לאחר הנגיעה הראשונה של השחקן שקיבל.

שחקני הקבוצה התוקפת שהעבירה מסירה לשטח חדש צריכים להתפרס במהירות, שני שחקנים לשטחים שונים ושניים נשארים באותו השטח

אם שחקני ההגנה הצליחו לחלץ את הכדור, הצבע שאיבד את הכדור מחליף את הקבוצה המגנה. 


פיתוח תרגיל:

4V1 נגיעה אחת, בכל פעם יוצא מגן אחד ללחוץ

4V3 ללא הגבלת נגיעות עם שטחים גדולים יותר

4+2V3 שני שחקנים מהקבוצה התוקפת השלישית נכנסים לשטח ומשמשים כג'וקרים 

שינוי מספר הצירופים לקראת המעבר


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

זוויות מסירה

מעברים מהירים

צירופים