1V1 שמירות אישיות ב 7 אזורים

1V1 שמירות אישיות ב 7 אזורים:

על חצי מגרש צור 7 שטחים ( ראה איור). כל שטח של 1V1 יהיה 10*10 השטח המרכזי הגדול יהיה 20*30

 במרכז משחקים 3V3, מטרת הקבוצה היא לחבר 4 מסירות ולהעביר את הכדור לשטחים של 1V1בכדי להבקיע שערנקודות מפתח:

מרכז כובד נמוך

מוכנות, דריכות וריכוז

קריאת מהלך

קבלת החלטות

שמירה על הכדור

מרחק סביר מהתוקף