2V2 לחץ, חיפוי וכיסוי ( שני סוגים)

2V2 לחץ, חיפוי וכיסוי ( שני סוגים):

סדר שטח מלבני 25*10, חלק את השחקנים לזוגות. זוג מגן וזוג תוקף. 

בתרגול הבא קיימים שני מודלים להתמודדות של שני שחקני הגנה מול שני שחקני התקפה

מודל א' : שחקן הגנה A יוצא ללחוץ את מוביל הכדור כאשר שחקן B מספק לו תמיכה וחיפוי במקרה של 1V1, למרכז ולכיוון הקו

במידה ושחקן ההתקפה מוסר לבן זוג שלו שחקן הגנה B יוצא מהר לסגור את שחקן ההתקפה ושחקן הגנה A עוזב את התוקף ונכנס לאותה עמדת חיפוי בה היה שחקן B.


מודל ב' : שחקן הגנה A יוצא ללחוץ את מוביל הכדור, שחקן הגנה B מספק כיסוי כמו בתרגול הקודם במידה ושחקן ההתקפה יצליח לעבור את שחקן A

כאשר שחקן ההתקפה מוסר לבן זוג שלו שחקן ההגנה A ממשיך בלחץ לכיוון שחקן ההתקפה השני ושחקן ההגנה B שהיה בחיפוי משפר את העמדה שלו ונכנס לעמדה בה הוא מכסה את שחקן ההתקפה שמסר והתחיל תנועה קדימה וגם מאפשר לתמיכה לשחקן ההגנה A שהמשיך בלחץ לעבר התוקף השני דרך קו המסירה ומכריח אותו לשחקן לכיוון הקו


נקודות מפתח:

תיאום ותזמון

תקשורת

קריאת המהלכים והמסירות

מנח גוף נכון

מרחקי תמיכה וחיפוי מתאימים

תגובה מהירה וחזקה

הובלת השחקן לשטח הרצוי

עמידה מול הכדור לבין השער