4V3 אחד בפנים אחד בחוץ

4V3 אחד בפנים אחד בחוץ:

משחקון החזקת כדור בשטח 15 על 20 , 4V3 כאשר מחוץ לשטח ממתין שחקן הגנה נוסף. שחקני ההתקפה חייבים להשיג 10 מסירות כדי לזכות בנקודה. במידה ושחקני ההגנה זכו בכדור השחקן שהמתין בחוץ נכנס, שחקן התקפה יוצא ומשחקים 4V3 הפוך. 

וריאציה:

הגבלת נגיעות

שינוי שטח

נקודות מפתח:
מסירות מדוייקות ומהירות
זוויות מסירה
השתחררות
החלפת מקומות
לחץ אגרסיבי
תקשורת