5V1 צירופים לבעיטה

5V1 צירופים לבעיטה:

סדר שטח 12*12, ארבעה שחקנים מסביב בפינות ושחקן נוסף חופשי במרכז יחד עם שחקן הגנה, שוער בשער גדול. 

במרכז השטח משחקים 1V1 כאשר לשחקן ההתקפה יש 4 תומכים, שעוזרים לו בביצוע צירופים על מנת ליצור מצב בעיטה נוח. 

אם שחקן ההגנה הצליח לחלץ את הכדור, הוא רשאי לבעוט לשער. כשההתקפה מסתיימת שחקן תומך מכניס כדור חדש ומתחילים שוב.

לאחר פרק זמן מסויים יש להחליף את השחקנים במרכז. 


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי שטח


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

ניידות, השתחררות

נגיעה ראשונה

תקשורת

סיומת