2V1 תחת לחץ

2V1 תחת לחץ:

סדר שטח 7*21 וחלק אותו לשלושה חלקים שווים ( ראה איור). יש למקם שני טורים של שחקני התקפה ובקצה השטח השני והשלישי שחקני הגנה.

שחקני ההתקפה צריכים להגיע לקו הסופי ולהניח את הכדור.

בכל פעם ששחקני ההתקפה חודרים לשטח של שחקני ההגנה, המגן עוזב את הקו בו הוא עומד ויוצא ללחוץ אותם על מנת לחלץ את הכדור. במידה ושחקני ההתקפה עברו את המגן הראשון ונכנסו לשטח השני, המגן השני מנסה לחלץ א ת הכדור. אם שחקני ההתקפה יעברו גם את המגן השני והכדור יעמוד על הקו יזכו לנקודה. 


נקודות מפתח:

כדרור

זוויות מסירה נוחות

כדרור

תזמון

עיתוי וחיזוי פעולה

לתקוף את המגן במהירות

מסירות כפולות

עקיפות

שימוש בעקיפה ל 1V1