3V2+1 מניעת עליונות

3V2+1 מניעת עליונות:

תחום מגרש באורך 30 מטרים יחד עם רחבת ה 16. 

חלק את השחקנים לשלישיות בשני צבעים. שחקני הגנה ושחקני התקפה. 

שחקני ההגנה עומדים בשני טורים מאחורי השער וטור נוסף של שחקנים בקצה השני.

שחקני ההתקפה עומדים בשלושה טורים מול השער. 

משחק ההתקפה בתרגול תמיד יתחיל בעליונות של קבוצת ההתקפה יאפשר לה יתרון מספרי זמני. 

התרגול מתחיל כאשר שלושה תוקפים יוצאים נגד שני מגנים במטרה להבקיע שער. 

שחקן הגנה שלישי רשאי לצאת רק ששחקן התקפה נגע בכדור. שחקן ההגנה צריך לנסות ולחזור במהירות בכדי למנוע את היתרון המספרי של היריב

הוא יכול לחזור בלחץ על מוביל כדור, או לרוץ מהר ולכסות שטח. זוג שחקני ההגנה צריכים להחליט האם ללחוץ את הכדור או להשהות את היריב בכדי שמגן השלישי 

יצטרף למשחק ההגנה 


נקודות מפתח.:

זוויות מסירה 

תנועה לשטחים

מסירות איכותיות ומתוזמנות

קבלת החלטות

חזרה מהירה להגנה

עיכוב

תקשורת

סיומת

נגיעה ראשונה איכותית