1V1 סריקה ופתיחת גוף

הנח 2 שערים קטנים במרחק של 10-12 מטרים. במידה ואין שערים ניתן לבנות עם מוטות או קונוסים

סדר את השחקנים כפי שמתואר באיור

טור של שחקנים מוסרים לא יותר מ 3-4 שחקנים

טור של שחקנים בין השערים הקטנים 3-4 שחקנים. 

התרגיל יכול לשמש באימון כתחנה. במידה ורוצים לעבוד עם עוד שחקנים, יש לבנות תחנות נוספות

התרגיל מתחיל כאשר שחקן A משתחרר ומבצע תנועה של 5-6 מטרים לקבלת מסירה משחקן C 

מיד עם יציאתו שחקן הגנה B יוצא בעקבותיו, שחקן B חייב לבחור לעקוף את אחד הקונוסים שנמצאים בסוף התחום שבוא ששחקן A מקבל מסירה.

שחקן A בזמן התנועה לקבל כדור חייב לסרוק לאחור ולראות מהיכן שחקן ההגנה B בוחר להגיע, כך יוכל לפתוח את הגוף לשטח הנכון מבלי לקבל תיקול משחקן B. 

שחקן A צריך לעצור ולנסות להבקיע במהירות

שחקן B צריך להספיק לעקוף את הקונוס שבחר ולנסות לתקל ולחלץ את הכדור משחקן A

לאחר סיום הפעולה, שחקן B הופך להיות השחקן ההתקפי במקום A

שחקן A עובר לעמדה של השחקנים המוסרים עם הכדורים

שחקן C שמסר עובר לטור של שחקנים A ו B


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי שטח התרגיל

מסירות שונות לשחקן התוקףנקודות מפתח:

נגיעה ראשונה איכותית

סריקה מהירה לפני קבלת הכדור

דיוק בפעולה מסיימת

מאמץ מירבי

מסירות איכותיות