1V1+1 כישורים טכניים ושינוי כיוון

חלק את השחקנים לשלישיות

יש לסדר 3 שערים קטנים כפי שמתואר באיור, בגודל של 1 עד 1.5 מ'

כל שלושה שחקנים עומדים במבנה המתואר באיור

שחקן תוקף עם כדור במרכז ושני שחקני הגנה, נמצאים בין הקונוסים ( שערים)

המטרה של שחקן ההתקפה עם הכדור היא לחדור דרך אחד השערים של אחד משחקני ההגנה

עליו להשתמש בכישורים טכניים שונים, הטעיות סיבובים ושינויי כיוון שיאפשרו לו להטעות את אחד משחקני ההגנה ולעבור דרך אחד המעברים. שחקני ההגנה צריכים להיות דרוכים, לזוז בהתאם לשחקן ההתקפה ולא לאפשר לו לעבור דרך השערים הקטנים. שחקני ההגנה עובדים בצעדי רדיפה ותנועה צידית לאורך הקו ועליהם רק לחסום מעבר ולא לתקוף את השחקן עם הכדור


פיתוח תרגיל:

שינוי גודל השערים

הגבלת זמן

שינוי מספר שחקני ההגנה וההתקפה, הוספת שערים או צמצום

שינוי מבנה השערים, בצורה מעגלית, משולש או ריבוע


נקודות מפתח:

שינוי כייון

הטעיות

צעד ראשון איכותי

נגיעה ראשונה איכותית

כישורים טכניים

יצירתיות

מאמץ