4V1 יירוט כדורים לשחקני הגנה

4V1 יירוט כדורים לשחקני הגנה:

יש ליצור שטח המתאים לקבוצת הגיל. שטח ריבועי 10*10 ועוד שטחים מלבניים לשחקני ההגנה 3*10

במרכז השטח עומד שחקן הגנה, מולו ארבעה שחקני התקפה כאשר המטרה שלהם היא:

שחקני ההתקפה צריכים להחליף מסירות בנגיעה אחת או שתיים

אחרי 3 מסירות שחקני ההתקפה יכולים לנסות להבקיע לאחד מהשערים הקטנים

שחקן ההגנה צריך לנסות ליירט את הכדורים ולספוג כמה שפחות שערים בזמן מוגדר

לאחר פרק הזמן שחקן ההגנה מוחלף

שחקני ההתקפה מקבלים 3 נק' על כל הבקעת שער

שחקן הגנה מקבל נק' לכל יירוט או טעות והחמצה של שחקני ההתקפה


פיתוח משחק:

הגבלת נגיעות

הגבלת כמות מסירות לפני הנסיון להבקיע

שחקן התקפה שמחמיץ את הנסיון לשער מחליף מיד את שחקן ההגנה 


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

זוויות מסירה נוחות

נגיעה ראשונה איכותית

מנח גוף מתאים

הטעיות

סיומת ודיוק

משחק צירופים איכותי

יירוט כדורים וצפייה של מהלכים