5V4 קושי בין מטרות

5V4 קושי בין מטרות:

חלק את השחקנים לשתי קבוצות, קבוצת הגנה 4 שחקנים, קבוצת התקפה 5 שחקנים ( אחד מהם משמש כשחקן ציר בצבע שונה)

יש לבנות בין כל שחקני ההגנה מעברים של 5-10 מטרים, תלוי בקבוצת הגיל, במרכז השטח עומד שחקן הציר של קבוצת ההתקפה

לקבוצת ההתקפה יש שני כדורים בו זמנית. שחקני ההתקפה עומדים סביב והמטרה שלהם היא להעביר מסירות אחד לשני אם או בלי שימוש בשחקן הציר

המסירות צריכות לעבור בין הקונסוים שמשמשים כמעברים. שחקני ההגנה צריכים לסרוק ולהגיב במהירות. לאחר פרק זמן מוגדר, מחליפים תפקידים


פיתוח תרגיל:

שינוי שטח המעברים

הגבלת נגיעות לשחקנים

הגבלת נגיעות לתומך


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

דיוק ותזמון

ניידות

מהירות תגובה 

יצירתיות

ראש מורם

תקשורת