3V1 לחץ, קבלת החלטות ופיתוח עירנות

3V1 לחץ, קבלת החלטות ופיתוח עירנות:

סדר ריבוע 20*20 וחלק אותו לארבעה שטחים שווים של 10*10 ( ראה איור)

בכל ריבוע 10*10 עומדים שלושה שחקני התקפה, במרכז השטח עומדים ארבעה שחקני הגנה בצבע שונה כשכל אחד פונה לכיוון שטח שונה

התרגול מתבצע עם שני כדורים במקביל. קבוצת התקפה שמחזיקה בכדור צריכה לחבר 3 צירופי מסירות ולאחר מכן להעביר את הכדור לאחד השטחים בו ממתינה קבוצה ללא כדור. לאחר העברת הכדור, שחקן ההגנה שהיה בשטח חוזר למרכז, ושחקן ההגנה בשטח החדש אליו עבר הכדור יוצא מייד ללחוץ במטרה לחלץ את הכדור. 


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי שטח המשחקון

שינוי מספר הצירופים לפני העברת הכדור לשטח שונה


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

צירופים

זוויות מסירה

קבלת החלטות

תקשורת

מוכנות ודריכות

לחץ אינטנסיבי

ניידות ויצירת שטחים