4V2 יצירה וכניסה לשטחים

4V2 יצירה וכניסה לשטחים:

סדר שטח 25*20 חלק אותו לשני חלקים שווים. השחקנים מתחלקים לשתי קבוצות של שישה שחקנים. בשטח אחד ארבעה שחקנים ובשטח המקביל שני שחקנים.

המשחק מתחיל בהחזקת כדור 4V2 כאשר בכל קצה יש תומך ( שוער) או שחקן נוסף. הקבוצה התוקפת שמחזיקה בכדור צריכה לחבר מספר מסירות ולאחר מכן לנסות ולהעביר את הכדור לשטח המקביל בו עומדים שני שחקנים נוספים ותומך, כאשר מולם ארבעה שחקני הגנה. המטרה היא שהכדור יגיע לתומך ( שוער) ויחזור בחזרה אל השטח בו יש יתרון מספרי וכך תזכה הקבוצה בנקודה. במידה וההקבוצה המגנה מחלצת כדור היא צריכה להעביר אותו במהירות לצד השני.


פיתוח תרגיל:

שינוי שטח

הגבלת נגיעות

שחקן הגנה נוסף יכול להצטרף ללחץ וליצור 4V3נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

זוויות מסירה

צירופים

יצירת שטחים, כניסה לשטחים

מנח גוף מתאים בקבלת הכדור