4V4+1 בשני שטחים עם תומך

4V4+1 בשני שטחים עם תומך:

צור שטח 15*20 וחלק אותו לשניים, חלק את השחקנים לשתי רביעיות. בכל חצי עומדים זוג שחקנים כאשר תומך בצבע ניטראלי משתתף בהחזקת הכדור

עם הקבוצה התוקפת. קבוצה זמחזיקה בכדור צריכה לחבר 4 מסירות תוך כדי שימוש בתומך וניצול היתרון המספרי ולאחר מכן להעביר את הכדור לשטח המקביל

אם הכדור עבר בהצלחה, הקבוצה זוכה בנקודה. אם הקבוצה המגנה מחלצת את הכדור התומך עובר לשחק איתה. 


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי מספר הצירופים לפני העברת שטח

שינוי שטח המשחקון


נקודות מפתח:

ניידות מתמשכת

מסירות איכותיות

צירופים

נגיעה ראשונה

קבלת החלטות

זוויות מסירה

לחץ אינטנסבי מצד המגנים