4V4+4 ( ברנלי)

4V4+4 ( ברנלי):

בשטח של 20*20 משחקים 4V4 כאשר לכל קבוצה יש עוד ארבעה תומכים מחוץ לשטח, תומך אחד בכל צלע ( ראה איור)

קבוצה שמחזיקה בכדור ונעזרת בתומכים שלה יוצרת מצב של 8V4. עם הקבוצה המגנה מחלצת כדור היא מחזיקה בכדור יחד עם התומכים שלה. 

קבוצה שמחברת מספר מסויים של מסירות בהתאם לדרישת המאמן צוברת נקודה


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות לשחקנים או לתומכים

שינוי שטח

נגיעה שתיים

תומך יכול להחליף תפקיד לאחר מסירה עם שחקן שמסר לו


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

זוויות מסירה

קבלת החלטות

פינוי שטחים

צירופים