3V3 עם יציאה ל 2V1 באגפים

3V3 עם יציאה ל 2V1 באגפים:

על חצי מגרש מסדרים שני שערים. את המגרש מצרים עד 2-3 מטרים מתיבת ה 5 ( ראה איור)

בתוך השטח משחקים 3V3 כאשר המטרה היא להבקיע שער דרך המרכז.

באגפים לכל קבוצה יש שני תוקפים מול מגן אחד, אפשרות התקפה לבצע עקיפה ולהגיש כדור להרמה או שהעוקף מושך את המגן והשחקן המוביל יכניס כדור אל שחקני ההתקפה. האפשרות לצאת אל שחקני הקווים מתאפשרת רק לאחר שקבוצה הצליחה להבקיע שער. 

משחקים לפרקי זמן קצרים של 2-3 דק' ולאחר מכן מכניסים את שלושת השחקנים התומכים ואלו ששיחקו במרכז מתאוששים ומתפקדים כשחקני קווים.


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

זוויות מסירה נוחות

תזמון בעקיפה

סיומות

עקרונות הגנה התקפה

הרמות מדוייקות

יצירת שטחים + כניסה לשטחים פנויים