4V4+1 שינוי צד מהיר

4V4+1 שינוי צד מהיר:

סדר מגרש עם 4 שערים קטנים 30*20. משחקים שתי קבוצות של ארבעה שחקנים במטרה להבקיע בשערים הקטנים. הקבוצות משחקות במבנה יהלום. תומך ניטראלי משחק עם התוקפים

המגרש מחולק לשלושה חלקים שווים. שחקני ההגנה יכולים לעבור לכל חלק במגרש. שחקני ההתקפה חייבים להשאיר שחקן אחד לפחות בכל שליש מגרש. 

המטרה היא להעביר במהירות את הכדור מצד לצד ולנסות למצוא שחקן פנוי שיוכל לקבל מסירה ולהבקיע שער


פיתוח תרגיל:

שינוי שטח

הגבלת נגיעות

הגבלת מסירות לקראת כיבוש שער


נקודות מפתח:

תקשורת

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

זוויות מסירה

פינוי שטחים